Paper Information


Title ᠯᠡᠮᠡ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠮᠤᠭ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠦᠬᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ-ᠤᠳᠠᠰᠤ ᠪᠡᠷ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤᠨᠤᠰᠢᠯᠠᠬᠤ ᠪᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠬᠦᠤ ᠪᠡᠷ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠠᠮᠢ ᠠᠪᠤᠷᠠᠬᠤ ᠮᠤᠲ᠋ᠢᠹ ᠤᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ
Creator ᠡᠤ ᠱᠤᠸᠠᠩ ᠹᠦ᠋
Keyword ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠮᠤᠭ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ; ᠤᠳᠠᠰᠤ ᠪᠡᠷ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤᠨᠤᠰᠢᠯᠠᠬᠤ ᠮᠤᠲ᠋ᠢᠹ; ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠬᠦᠤ ᠪᠡᠷ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠠᠮᠢ ᠵᠢ ᠠᠪᠤᠷᠠᠬᠤ ᠮᠤᠲ᠋ᠢᠹ
Abstract ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠯᠠᠮᠠ ᠬᠤᠸᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠮᠤᠭ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠦ ᠪᠤᠢ᠃ ᠦᠬᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠯᠠᠮᠠ ᠬᠤᠸᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠲᠤᠮᠤᠭ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠢ ᠤᠳᠠᠰᠤ ᠪᠡᠷ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤᠨᠤᠰᠢᠯᠠᠬᠤ ᠮᠤᠲ᠋ᠢᠹ ᠪᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠬᠦᠤ ᠪᠡᠷ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠠᠮᠢ ᠠᠪᠤᠷᠠᠬᠤ ᠮᠤᠲ᠋ᠢᠹ ᠢ ᠭᠤᠤᠯᠯᠠᠨ ᠦᠬᠦᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠢᠳᠡᠳ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠲᠤᠮᠤᠭ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠲ᠋ᠢᠹ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠲᠤᠰ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠮᠤᠲ᠋ᠢᠹ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠯ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠡᠤᠭᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤ ᠵᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2016年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn