Paper Information


Title ᠴᠤᠢ᠋ᠪᠠᠩ ᠬᠤᠭᠤᠷᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠤ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ
Creator ᠤᠳᠤᠨ
Keyword ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠤ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ;ᠨᠠᠷᠭᠢᠬᠤ ᠦᠵᠡᠯ; ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠳᠠ;ᠴᠤᠢ᠋ᠪᠠᠩ
Abstract ᠴᠤᠢ᠋ᠪᠠᠩ ᠬᠤᠭᠤᠷᠴᠢ ᠪᠤᠯ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠤ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢ᠋ᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠠᠢ᠋ᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠴᠤᠢ᠋ᠪᠠᠩ ᠤᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠤ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ《 ᠨᠠᠷᠭᠢᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠪᠠᠯ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ》᠂ 《ᠬᠤᠭᠤᠷᠴᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠᠯ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ》 ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠬᠢᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠ ᠬᠤᠭᠤᠷᠴᠢ ᠵᠢ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠪᠤᠳᠠᠳᠠᠢᠴᠢᠯᠡᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠵᠦ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠤ ᠰᠤᠶᠦᠯ᠂ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ᠂ ᠤᠳᠤᠬᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠋ᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠴᠦᠮ ᠵᠤᠬᠢᠬᠤ ᠠᠴᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠢ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠵᠡᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2004年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn