Paper Information


Title ᠵᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠢ᠌ᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠨᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠬᠤ ᠨᠢ
Creator ᠪᠤᠤ ᠶᠢᠩ
Keyword ᠢᠨᠢᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠢ᠌ᠬᠦᠦ ᠲᠦᠰᠢᠭᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠤᠨᠤᠯ; ᠮᠺᠯᠦ᠋ᠬᠠᠨ ᠦ ᠵᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠶᠢ ᠰᠢ᠌ᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠨᠤᠯ; ᠮᠢᠷᠦᠸᠢᠽᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠤᠯ ᠲᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠨᠤᠯ; ᠪᠷᠠᠽᠡᠽᠢᠨᠰᠺᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠯᠲᠠᠬᠤ ᠤᠨᠤᠯ; ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠯᠲᠠ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠥᠭᠥᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠢᠨᠢᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠢᠬᠦᠦ ᠲᠦᠰᠢᠭᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠤᠨᠤᠯ᠂ ᠮᠺᠯᠦ᠋ᠬᠠᠨ ᠦ ᠵᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠶᠢ ᠰᠢ᠌ᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠨᠤᠯ ᠂ᠮᠢᠷᠦᠸᠢᠽᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠤᠯ ᠲᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠨᠤᠯ᠂ ᠪᠷᠠᠽᠡᠽᠢᠨᠰᠺᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠯᠲᠠᠬᠤ ᠤᠨᠤᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢᠯᠠᠵᠠᠢ᠂ ᠳᠡᠷᠡᠭ᠎ᠠ  ᠳᠤ ᠨᠢ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠤᠨᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠦᠯᠦᠬᠡ ᠲᠤᠰᠬᠠᠯ ᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠡᠴᠣᠰ ᠲᠤ ᠂ ᠵᠠᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠤᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠪᠡᠨ ᠥᠭᠥᠯᠡᠪᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2009年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn