Paper Information


Title ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠭᠡᠯ ᠪᠤᠶᠤ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠩᠭᠡᠪᠴᠢᠯᠡᠯ - ᠶᠡᠷᠡᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ (ᠨᠢᠭᠡ)
Creator ᠵᠢᠨ ᠬᠠᠢ
Keyword ᠶᠡᠷᠡᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ; ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠭᠡᠯ; ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠩᠭᠡᠪᠴᠢᠯᠡᠯ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠶᠡᠷᠡᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠳᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠯᠡ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠭᠡᠵᠦ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠤᠮᠳᠤᠭᠠᠢ᠌ᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠨ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠳᠤ ᠶᠡᠷᠦᠨᠢ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ᠂ ᠶᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠦ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠪᠡᠯ ᠵᠤᠬᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠯ ᠢ ᠲᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠵᠡᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2002年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn