Paper Information


Title 《ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠷᠰ》ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶ ᠠ ᠵᠢᠳᠭᠦᠯ
Creator ᠰᠢᠦᠸᠡᠢ ᠯᠢᠶᠠᠨ
Keyword 《ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠷᠰ》ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ; ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠨᠡᠷ ᠡ ᠲᠤᠮᠢᠶ ᠡ; ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠯ; ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ; ᠬᠠᠪᠤᠳᠤ ᠦᠬᠡ
Abstract 《ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠷᠰ》ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠷᠡ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠮᠠᠰᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠥᠭᠥᠯᠡᠯ ᠤᠤᠨ ᠢ ᠨᠡᠢ᠌ᠳᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠦ ᠦᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌᠂ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠤᠨ ᠬᠥᠭ᠍ᠵ᠍ᠢᠯᠲᠡ ᠳᠤ ᠢᠯᠡᠷᠭᠡᠢ ᠭᠠᠪᠢᠶ ᠠ ᠵᠢᠳᠭᠦᠯ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2007年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn