Paper Information


Title ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠭᠠᠴᠠᠭ᠋ᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠤᠬᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ-ᠬᠦᠯᠦᠨ ᠪᠤᠢᠷ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠸᠡᠩᠬᠢ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠤᠬᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ
Creator ᠴᠤᠭᠪᠠᠭ᠋ᠠᠳᠤᠷ
Keyword ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ; ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ; ᠭᠠᠴᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭᠤ; ᠤᠳᠤᠬᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ
Abstract ᠦᠬᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠬᠦᠯᠦᠨ ᠪᠤᠢᠷ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠸᠠᠩᠬᠢ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭ᠋ᠤ ᠪᠡᠷ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠨ᠂ ᠪᠤᠳᠡᠳᠡᠢ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠪᠡ ᠤᠨ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠯᠳᠠ ᠬᠢᠭᠰᠡᠡ ᠰᠠᠭ᠋ᠤᠷᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠭᠠᠴᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠡ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠤᠷᠤᠰᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠰᠠᠭ᠋ᠤᠳᠡᠯ᠂ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠵᠠᠷᠭᠡ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭ᠋ᠠᠠᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠴᠢᠨ᠋ᠠᠭᠰᠢᠳᠡ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠠᠰᠠᠭ᠋ᠤᠳᠡᠯ ᠢ ᠰᠡᠢᠳᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠰᠦᠪᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠪᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2015年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn