Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠣᠳᠦᠬᠢ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠴᠢᠳ ᠲᠤᠰᠬᠠᠯ—《ᠭᠡᠷᠡᠰᠦᠲᠡᠢ ᠢᠨ ᠲᠣᠮᠤᠭ》 ᠲᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ(ᠨᠢᠭᠡ)
Creator ᠳ᠋ᠣᠺᠲᠤᠷ᠂ ᠳᠡᠳ᠋ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠽᠠᠨᠳᠠᠨ
Keyword ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡ;ᠣᠳᠦᠬᠢ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ;ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠠᠪᠢᠶ ᠠ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ 《ᠭᠡᠷᠡᠰᠦᠲᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠮᠤᠭ》 ᠭᠡᠬᠦ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠷᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠲᠠᠢ ᠵᠦᠷᠢᠶ ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠬ᠋ ᠠ ᠠᠯᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠳᠤᠷ ᠠ ᠡᠴᠡ ᠵᠦᠪᠬᠡᠨ ᠪᠣᠭᠤᠨᠢ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠠᠪᠢᠶ ᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠢ ᠪᠦᠷᠢᠳᠭᠡᠨ ᠪᠣᠳᠠᠳᠤ ᠵᠢᠱᠢᠶ ᠡ ᠪᠡᠷ ᠵᠢᠭ᠍᠋ᠰᠠᠭᠠᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠯᠡᠨ ᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠣᠳᠦᠬᠢ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ᠋  ᠡ ᠲᠤᠰᠬᠠᠵᠤ᠂ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠪᠣᠳᠠᠳᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠣᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ᠂ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠵᠢᠴᠢ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠢᠨᠠᠨᠲᠠ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠵᠢ ᠵᠣᠷᠢᠪᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2012年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn