Paper Information


Title ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠤᠨᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠭᠠᠰᠤᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠤᠮᠠᠷᠠᠲᠦ ᠲᠦᠪᠡᠡᠳ ᠤᠨ ᠮᠠᠵᠢᠬᠤ ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ
Creator ᠴᠸᠨ ᠬᠤᠩ
Keyword ᠲᠦᠪᠡᠳ; ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ; ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠠᠭ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠮᠠᠷᠠᠲᠤ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠤᠨ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠨ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠬᠤᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠠᠭ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠬᠢ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠤ ᠵᠢ ᠵᠤᠷᠢᠵᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2017年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn