Paper Information


Title ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠲᠦᠷᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠤᠭᠳᠡᠬᠦ ᠬᠡᠪ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠬᠠᠰᠭᠡᠷᠡᠯ
Keyword ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠬᠡᠯᠡ; ᠦᠢᠯᠡᠳᠤᠭᠳᠡᠬᠦ ᠬᠡᠪ; ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ; ᠤᠳᠬ᠎ᠠ
Abstract ᠤᠳᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠤᠭᠳᠡᠬᠦ ᠬᠡᠪ ᠤᠨ ᠲᠠᠭ᠋ᠠᠪᠤᠷᠢᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ 《ᠭᠳᠠ/ 》᠂《 ᠳ᠋ᠠ》 ᠲᠠᠢ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠬᠤ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠨᠤᠭᠦᠳ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠤᠭᠳᠡᠬᠦ ᠬᠡᠪ ᠤᠨ ᠲᠠᠭ᠋ᠠᠪᠤᠷᠢ ᠵᠢ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠬ᠋ᠤ ᠲᠤᠰᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠵᠠᠯᠭ᠋ᠠᠳᠠᠭ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠡᠬᠦᠰᠤᠭᠰᠡᠡ ᠦᠢᠯᠡᠳᠤᠭᠳᠡᠬᠦ ᠬᠡᠪᠳᠤ ᠦᠢᠯᠡ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤ ᠨᠢ ᠡᠰᠡ ᠲᠤᠰᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡ ᠦᠭᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠢᠯᠡᠳᠤᠭᠳᠡᠬᠦ ᠬᠡᠪᠳᠤ ᠦᠢᠯᠡ ᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠲᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠤᠭᠳᠡᠬᠦ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠦᠯᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠡᠴᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠶᠢᠡᠷ ᠦᠢᠯᠡᠳᠤᠬᠦᠯᠬᠦ ᠬᠡᠪ ᠤᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ᠂ ᠦᠪᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠬᠦ ᠬᠡᠪ ᠤᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ᠂ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡ ᠵᠢ ᠵᠢᠭ᠋ᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2014年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn