Paper Information


Title ᠣᠢᠢᠷᠠᠳ ᠲᠣᠣᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠯ—ᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠬᠠᠢ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ ᠡ
Creator ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠪᠢᠯᠢᠭ᠌
Keyword ᠣᠢᠢᠷᠠᠳ— ᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠬᠠᠢ; ᠲᠣᠣᠯᠢ;ᠡᠬᠢᠯᠡᠯ
Abstract ᠣᠢᠢᠷᠠᠳ— ᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠬᠠᠢ ᠲᠣᠣᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠳᠤ ᠦᠷᠬᠦᠯᠵᠢ ᠨᠠᠷᠠ᠂ ᠰᠠᠷᠠ᠂ ᠭᠠᠯᠪᠠ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠤ᠂ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠲᠠᠯᠠᠢ᠂ ᠭᠠᠯᠪᠠᠷ ᠽᠨᠨᠳᠠᠨ ᠮᠣᠳᠤ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ᠂ ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠮᠠᠭᠤ ᠴᠠᠭ᠂ ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠢ᠂ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠦᠷᠦ᠂ᠰᠦᠨ ᠲᠠᠯᠠᠢ᠂ ᠰᠦᠮᠪᠦᠷ ᠠᠭᠤᠯᠠ᠂ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠲᠢᠪ᠂ ᠵᠠᠭ ᠮᠣᠳᠤ᠂ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ᠂ ᠵᠠᠭᠠᠯ ᠪᠣᠭᠤ᠂ ᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠤ ᠲᠡᠭᠡ᠂ ᠮᠦᠩᠬᠡ ᠲᠡᠭᠷᠢ᠂ ᠲᠠᠢᠢᠷ ᠡᠳᠦᠭᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠣᠢᠢᠷᠠᠳ— ᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠬᠠᠢ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠦᠷᠨᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠲᠣᠭᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠵᠢᠵᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2011年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn