Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠣᠳᠤᠨ ᠲᠸᠯᠸᠢᠰ ᠤᠨ 《ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠯᠲᠠ》ᠲᠡᠯᠭᠡᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ
Creator ᠪᠠᠢ ᠱᠦ ᠬᠤᠸᠠ
Keyword ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠣᠳᠤᠨ ᠲᠸᠯᠸᠢᠰ;《ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠯᠲᠠ》;ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ;ᠰᠠᠢᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠰᠠᠨᠠᠯ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠣᠳᠤᠨ ᠲᠸᠯᠸᠢᠰ ᠤᠨ ᠣᠳᠣᠬᠢ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ  ᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ 《ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠯᠲᠠ》ᠲᠡᠯᠭᠡᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠵᠢᠴᠢ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠳᠤ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠪᠠ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠰᠠᠢᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠮᠦᠴᠢᠳ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2014年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn