Paper Information


Title ᠬᠤᠳᠠ ᠵᠡᠬᠡᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠥᠵᠡᠯᠬᠡᠨ ᠤ ᠫᠠᠶᠢᠰᠠ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠋ ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠥᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠢᠮᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ-ᠬᠢᠷᠢᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠥᠨᠡᠳᠥ ᠭᠤᠷᠯᠤᠰ ᠰᠢᠶᠠᠨ  ᠤ ᠵᠢᠱᠢᠶᠠᠨ ᠲᠡᠬᠡᠷ ᠠ
Creator ᠱᠢᠷᠥᠨᠴᠢᠮᠡᠭ
Keyword ᠬᠤᠳᠠ ᠵᠡᠬᠡᠯᠢ ; ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠥᠵᠡᠯᠬᠡᠨ ᠤ ᠫᠠᠶᠢᠰᠠ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ; ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠋ ᠠ
Abstract ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠥᠰᠥᠭ ᠪᠢᠴᠢᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠪ ᠡᠰᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠥᠮᠳᠥᠰᠥᠳᠡᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠢ ᠲᠥᠷᠬᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠤ ᠪᠤᠳᠠᠳᠤ ᠲᠤᠰᠭᠠᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠥᠬᠡᠳ ᠲᠤᠰ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠥᠨᠳᠥᠰᠥᠳᠡᠨ ᠤ ᠥᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡ ᠥᠰᠥᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠢ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠬᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠡᠰᠡᠬᠦ ᠲᠠᠢ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠳᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠬᠡᠮ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠬᠡᠨ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠵᠡᠬᠡᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠥᠵᠡᠯᠬᠡᠨ ᠤ ᠫᠠᠶᠢᠰᠠ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠋ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠬᠠᠮᠢᠶ ᠠ ᠪᠥᠬᠦᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠳᠨ ᠥᠭᠦᠯᠡᠬᠡᠳ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠋ ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠥᠰᠥᠭ  ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠢᠮᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠥᠵᠡᠯᠳᠡ ᠪᠠᠨ ᠲᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠵᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2010年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn