Paper Information


Title ᠱᠤᠫᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠬᠢᠳᠭᠡᠯ ᠲᠠᠢᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠯ
Creator ᠰᠡᠴᠡᠨ
Keyword ᠲᠡᠭᠦᠯᠲᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ; ᠡᠮᠬᠢᠳᠭᠡᠯ ᠲᠠᠢᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠯ; ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ
Abstract ᠲᠡᠯᠡᠬᠢ  ᠳᠡᠬᠢᠨ ᠳᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠱᠤᠫᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠴᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠲᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠮ ᠳᠤ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠢᠢᠡᠨ ᠵᠡᠬᠢᠶᠠᠨᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠶᠣᠮ᠃ ᠡᠸᠦᠷᠦᠫᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳᠤ ᠰᠤᠫᠠᠨ ᠤ ᠷᠢᠳᠢ ᠰᠢᠳᠢ ᠨᠢ ᠣᠷᠳ ᠡᠮᠦᠨ᠌ ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠭ᠋ ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠦᠯᠬᠢ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠨᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ ᠰᠣᠴᠢᠭᠠᠮᠠᠷ ᠪᠠᠢᠢᠵᠤ᠂ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠨᠢ ᠶᠡᠷᠦ ᠪᠣᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠷᠭᠡᠴᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠱᠤᠫᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠣᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠲᠡᠬᠢ ᠲᠪᠰᠢᠯᠲᠠ ᠵᠢ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠣᠮᠤ ᠵᠢᠵᠢᠭᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠲᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠢ ᠣᠨ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠢᠢᠡᠷ ᠡᠮᠬᠢᠳᠭᠡᠨ ᠲᠠᠢᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠋ ᠠ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠳ᠋ᠦᠩᠨᠡᠯᠲᠡ ᠬᠢᠵᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2012年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn