Paper Information


Title ᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠫᠷᠣᠹᠸᠰᠰᠤᠷ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨᠭᠦᠭᠵᠢᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠡᠮᠡᠷᠡᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ ᠵᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ- 《ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠪᠠ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯ-ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ  ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶ ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠣᠪᠤᠳ》 ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳ᠋ᠤ
Creator ᠪᠤᠶᠠᠨᠳᠤᠭᠲᠠᠬᠤ
Keyword ᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠫᠷᠣᠹᠸᠰᠰᠤᠷ; ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ; ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠠᠮᠠᠷᠢ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠫᠷᠣᠹᠸᠰᠰᠤᠷ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ ᠵᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠶᠠᠷᠯᠴᠠᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠴᠢᠠᠨᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠲᠠ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠢᠶ ᠠ ᠴᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠨᠭᠰᠡᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠠᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭᠡᠳᠦᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠡᠴᠡ ᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠲᠠᠨᠢᠯᠲᠠ᠂ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠪᠦᠲᠦᠮᠵᠢ ᠵᠢᠴᠢ ᠠᠯᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠢᠢᠡᠷ ᠢᠢᠡᠨ ᠲᠠᠮᠵᠢᠨ ᠤᠳᠤᠬᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠡᠭᠡᠨᠲᠠ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠠᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠦᠰᠦᠨ ᠪᠤᠢᠵᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠮ ᠭᠡᠬᠦ ᠦᠵᠡᠯᠲᠠ ᠵᠢ ᠲᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨᠠ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2018年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn