Paper Information


Title 《ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ》ᠭᠡᠬᠦ ᠨᠡᠷᠡᠢ᠋ᠳᠤᠯ ᠳᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠬᠡᠳᠤᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ
Creator ᠰ‍ • ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ
Keyword ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠤᠮᠢᠶ᠎ᠠ; ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ; ᠰᠤᠳᠨᠠᠮᠷᠠᠪᠳᠠᠨ;《 ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠵᠦᠢ》
Abstract ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠤᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠡᠬᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠲᠦᠯᠤᠪ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠬᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠤᠢ᠋ᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠭᠤᠤᠯᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠳᠤᠬᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠤ ᠨᠡᠢ᠋ᠳᠡᠮ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢ᠋ᠭ᠎ᠠ《ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ》 ᠭᠡᠬᠦ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠢ 1981 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠰᠤᠳᠨᠠᠮᠷᠠᠪᠳᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠳ ᠤᠳᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠨᠠᠢ᠋ᠳᠠᠮ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠨᠡᠷ᠎ᠠ ᠲᠤᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠠᠰᠠ《ᠶᠠᠭᠡ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢ》᠂《ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢ》ᠭᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠷᠤᠮᠠᠠ ᠪᠠ ᠦᠬᠦᠯᠡᠯᠭᠡ ᠵᠢ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠦ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠬᠡᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠲᠠᠭᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠠᠭᠰᠠᠨ《ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢ》 ᠴᠤ ᠠᠢᠮᠦ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2017年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn