Paper Information


Title ᠴᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠤ ᠦᠢᠯᠡᠰᠵᠢᠬᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠵᠢ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠠᠰᠢᠭ ᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠲᠣᠬᠠᠢ
Creator ᠪᠤᠷᠢᠨᠪᠠᠶᠠᠷ
Keyword ᠴᠡᠭᠡ; ᠠᠰᠢᠭ ᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ
Abstract ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠭᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠰᠦ᠋ ᠵᠢ ᠰᠠᠭᠠᠮ ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠦᠶ ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠴᠡᠭᠡ᠂ ᠠᠭᠰᠢᠭᠤᠨ ᠴᠡᠭᠡ᠂ ᠠᠭᠰᠢᠭᠤᠨ ᠠᠢᠷᠠᠭ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ ᠪᠡᠷ ᠨᠡᠷᠡᠯᠵᠦ ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 蒙古马研究 2018年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn