Paper Information


Title ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠲᠦ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠳᠬᠦᠯᠲᠡᠨ ᠠ‍᠂ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ  ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ
Creator ᠴᠡ‍᠂ᠴᠤᠢᠳᠠᠨᠳᠠᠷ
Keyword ᠠ‍᠂ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ; ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ; ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠳᠬᠦᠯᠲᠡᠨ
Abstract ᠠ‍ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠪᠤᠯ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠣ ᠦᠶᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ᠂ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠠᠨᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠢᠢᠡᠷ ᠢᠢᠡᠨ ᠤᠷᠤᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰᠲᠤ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠴᠢ ᠶᠣᠮ᠃ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠤᠯ ᠮᠦᠨ ᠴᠦ ᠡᠭᠡ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠵᠤᠨ ᠢ ᠰᠣᠶᠤᠨ ᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠲᠤ ᠴᠦᠬᠦᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠴᠢᠷᠮᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠡᠷᠡᠲᠦ ᠰᠣᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠳᠭᠦᠯᠲᠡᠨ ᠪᠠᠢᠯ ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠮ᠂ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠨᠢ ᠲᠤᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠠᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2018年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn