Paper Information


Title ᠸᠠᠬᠢᠨᠳᠠᠷ᠎ᠠ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠢ᠋ᠮᠦ
Creator ᠰᠤᠶᠤᠯᠮ᠎ᠠ
Keyword ᠸᠠᠬᠢᠨᠳᠠᠷ᠎ᠠ ᠦᠰᠦᠭ; ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ; ᠸᠠᠬᠢᠨᠳᠠᠷ᠎ᠠ ᠯᠡᠮᠡ
Abstract ᠤᠷᠢᠳᠤᠬᠢ ᠡᠷᠳᠠᠮᠳᠠᠳ ᠤᠨ ᠸᠠᠬᠢᠨᠳᠠᠷ᠎ᠠ ᠯᠡᠮᠡ᠂ ᠸᠠᠬᠢᠨᠳᠠᠷ᠎ᠠ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠨᠢ ᠸᠠᠬᠢᠨᠳᠠᠷ᠎ᠠ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠷᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠬᠠᠢ᠋ᠵᠦ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠬᠦ᠂ ᠸᠠᠬᠢᠨᠳᠠᠷ᠎ᠠ ᠯᠡᠮᠡ ᠵᠢ ᠦᠨᠡᠯᠡᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠸᠠᠬᠢᠨᠳᠠᠷ᠎ᠠ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭᠳᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠸᠠᠬᠢᠨᠳᠠᠷ᠎ᠠ ᠦᠰᠤᠭ᠌ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠤᠭᠡᠨ ᠨᠦᠬᠦᠴᠡᠯ ᠵᠠᠷᠭᠡ ᠵᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠳᠡᠢ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠯ ᠨᠢ ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠷᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠡᠴᠨ ᠪᠡᠨ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠬᠦᠨᠵᠡᠬᠡᠢ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠦᠨᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠡᠴᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠲᠠᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠬᠢᠬᠦ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠦ ᠦᠭ᠍ᠬᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠋ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠸᠠᠬᠢᠨᠳᠠᠷ᠎ᠠ ᠦᠰᠦᠭ ᠲᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠯ ᠤᠳ ᠢ ᠨᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠡᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌᠂ ᠲᠡᠤᠭᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯ᠂ ᠠᠢ᠋ᠮ᠋ᠠᠭ ᠤᠭᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠷᠭᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠤᠴᠢᠷ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2017年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn