Paper Information


Title 《ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ》 ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠰᠡᠴᠡᠨ
Keyword 《ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ》; ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ; ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ
Abstract ᠳᠤᠰ ᠥᠭᠥᠯᠡᠯ ᠳᠤ 20ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠦ ᠳᠠᠪᠢᠭᠠᠳ ᠤᠨ ᠦ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠳᠤ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ《ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ》 ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠯ᠂ ᠬᠦᠦᠷᠨᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ᠂ ᠲᠢᠭ᠌ ᠮᠠᠶᠢ᠍ᠭ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠢ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠨ ᠥᠬᠥᠯᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 赤峰学院学报(蒙文哲学社会科学版) 2006年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn