Paper Information


Title ᠰᠣᠳᠤᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ ᠠ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ《ᠭᠠᠨᠵᠤᠷ》᠂ 《ᠳ᠋ᠠᠨᠵᠤᠤᠷ》-ᠵᠠᠮᠢᠶᠠᠩ ᠬᠦᠩ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ《ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ》 ᠪᠠ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠠᠷᠬᠢᠸ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶᠶᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ ᠠ
Creator ᠪᠤᠷᠵᠢᠬᠢᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ
Keyword ᠵᠠᠮᠢᠶᠠᠩ ᠬᠦᠩ; 《ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ》;ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ 《ᠭᠠᠨᠵᠤᠤᠷ》; 《ᠳ᠋ᠠᠨᠵᠤᠤᠷ》; ᠨᠠᠶᠠᠨᠲᠤ ᠸᠠᠩ
Abstract ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠳ᠋ᠤ《 ᠰᠣᠳᠤᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠢᠢᠳ ᠵᠠᠮᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠪᠡᠶ ᠠ ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠬᠤᠲᠠᠨ᠎ᠠ ᠵᠢᠴᠢ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠵᠤᠤ  ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠ ᠤᠴᠢᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ》( ᠲᠤᠷᠤᠭᠰᠢ《ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ》 ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠤᠪᠴᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ᠭᠡᠬᠦ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ ᠦᠳᠡᠮᠡᠯ ᠲᠡᠪᠲᠡᠷ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2019年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn