Paper Information


Title ᠬᠦᠭᠡᠮᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠦ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ
Creator ᠡ‍᠂ ᠬᠡᠷᠡᠯᠲᠤ
Keyword ᠬᠦᠭᠡᠮᠡᠢ ; ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠵᠦᠢᠯ; ᠳᠠᠭᠤᠷᠠᠯᠠᠬᠠᠭ ᠬᠦᠬᠡᠮᠡᠢ; ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠮᠯᠢᠭ᠌ ᠬᠦᠬᠡᠮᠡᠢ 
Abstract ᠥᠭᠥᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠬᠦᠬᠡᠮᠡᠢ᠌ᠴᠦᠳ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠢ ᠯᠠᠪᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠰᠤᠷᠴᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠪᠡᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠵᠦ ᠬᠦᠬᠡᠮᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠢ ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠭᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠮᠯᠢᠭ᠌ ᠬᠦᠬᠡᠮᠡᠢ ᠂ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠷᠠᠬᠠᠭ ᠭᠦᠬᠡᠮᠡᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠳᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠨ ᠂ ᠲᠤᠭᠯᠠᠬᠤ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠂ᠲᠤᠤᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠠᠩᠬᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠦᠬᠡᠮᠡᠢ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠳᠠᠭ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠤ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠦ ᠳᠠᠨᠢᠯᠲᠠ ᠤᠯᠭᠤᠬᠤ ᠶᠢ ᠵᠤᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2007年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn