Paper Information


Title ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠲᠡᠬᠢ ᠡᠨᠡᠳᠭᠡᠭ᠌᠂ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠨᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠳᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠠᠩᠭ᠋ᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠵᠤᠯᠠᠨᠴᠡᠴᠡᠭ
Keyword
Abstract 17 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠡᠨᠡᠳᠭᠡᠭ᠌᠂ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠡᠬᠡ ᠳᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠤ ᠮᠠᠩᠭ᠋ᠤᠰ ᠤᠨ  ᠲᠦᠷᠢ ᠨᠢ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠯᠠᠮᠠ ᠭᠡᠭᠡᠨᠳᠡᠨ ᠨᠠᠷ ᠡᠨᠡᠳᠭᠡᠭ᠌ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠲᠤᠮᠤᠭ ᠲᠡᠬᠢ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠲᠦᠷᠢ ᠪᠠ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ  ᠶᠢᠡᠷ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠤ ᠤᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠳᠡᠬᠢ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠢ ᠮᠠᠩᠭ᠋ᠤᠰ ᠶᠢᠡᠷ ᠤᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠂ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠤᠵᠠᠭᠤᠷ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠳᠡᠬᠢ ᠮᠠᠩᠭ᠋ᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠵᠤ ᠦᠭᠡᠷᠡᠳᠦᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2013年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn