Paper Information


Title ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠠᠷᠳ ᠤᠨ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠠᠭ ᠲᠠᠭᠤᠤ《ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ》ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠠᠩ
Creator ᠲᠡᠮᠦᠷᠴᠡᠴᠡᠭ
Keyword ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ; 《ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢ》;ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠠᠩ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠂ ᠬᠣᠴᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠠᠭ ᠲᠠᠭᠤᠤ《ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠯᠬᠠᠢ》ᠡᠴᠡ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠠᠯᠯᠲᠤ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠠᠩ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠲᠠᠶᠠᠭᠠᠷ ᠵᠢᠷᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠬᠣᠷᠢᠮᠯᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠤᠤᠭᠤᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠬᠤᠪ᠂ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠬᠤ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠤᠴᠢᠷᠯᠠᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠌ ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2011年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn