Paper Information


Title ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠨ ᠢᠢᠡᠷ ᠲᠡᠭᠦᠵᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠤᠤᠷ ᠶᠣᠰᠤᠨ
Creator ᠪᠠᠢ ᠭᠠᠩ; ᠲᠤᠭᠤᠰ
Keyword ᠬᠤᠱᠤᠳ; ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠮ ᠬᠦᠷᠢᠶ ᠡ; ᠪᠣᠷᠬᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠨ ᠰᠢᠲᠦᠬᠦ;ᠵᠦᠩ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠤᠤᠤᠷ ᠶᠣᠰᠤᠨ
Abstract ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠲᠤ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ ᠬᠡᠢᠢᠴᠢᠨ ᠵᠣᠴᠢᠨ ᠢ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦᠯᠡᠬᠦ ᠂ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠳ ᠢᠢᠡᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠣᠷᠢᠮ ᠨᠠᠢᠢᠷ ᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠨ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠶᠣᠰᠤ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠨᠢ ᠲᠡᠳᠡᠨᠦᠰ ᠤᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠨ ᠢᠢᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠯᠬᠦ ᠶᠣᠰᠤᠨ ᠢᠢᠡᠷ ᠪᠣᠳᠠᠳᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠯ  ᠢᠢᠡᠨ ᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠨ ᠢᠢᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠵᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠶᠣᠰᠤᠨ ᠤ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠲᠤᠭᠲᠠᠯᠴᠠᠭ᠋ ᠠ᠂ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ᠂ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠠᠯ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠲᠡᠨ ᠢ 《ᠰᠢᠷ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ᠂ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶ ᠡ》᠂《ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠭᠡᠵᠢᠯᠡᠯ᠂ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠭᠡᠯ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠯ》ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2011年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn