Paper Information


Title ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠱᠤᠯᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠰᠦ ᠪᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠬᠦᠷᠦᠮ ᠡ
Keyword ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠱᠤᠯᠤᠢ; ᠨᠠᠰᠦ ᠪᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭ ; ᠳᠡᠦᠬᠡ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠰ; ᠳᠠᠩᠰᠠ ᠡᠪᠬᠡᠮᠡᠯ
Abstract ᠲᠠᠶᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠤᠳᠬᠤᠨ ᠬᠦᠪᠡᠭᠦᠨ ᠬᠡᠷᠡᠰᠠᠨᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠦᠪᠡᠭᠦᠨ ᠠᠮᠢᠨ ᠲᠤᠷᠬᠠᠯ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠦ ᠬᠤᠢ᠌ᠴᠢᠰ ᠤᠨ ᠨᠤᠶᠠᠯᠠᠯ ᠲᠤᠤᠷᠠᠬᠢ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠬᠠᠨ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠳᠡᠬᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠱᠤᠯᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠰ ᠲᠤ ᠠᠨᠳᠠᠭᠤ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠯᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠡᠨᠡ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠳ ᠤᠨ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠴᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠃《ᠲᠠᠢ᠌ᠴᠢᠩ ᠬᠦᠷᠦᠨ ᠦ ᠳᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠩᠰᠠ》᠂《ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳᠠᠩᠰᠠ ᠡᠪᠭᠡᠮᠡᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠬᠢᠳᠭᠡᠯ》ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠳᠠᠩᠰᠠ ᠪᠠ ᠤᠷᠤᠰ ᠳᠠᠩᠰᠠ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠠᠢ᠌ᠴᠢᠩ ᠬᠦᠷᠦᠨ ᠦ ᠬᠢᠲᠡᠳ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠰ ᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠨ᠂ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠱᠤᠯᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ ᠬᠢᠪᠡᠯ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2008年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn