Paper Information


Title ᠬᠤᠨᠤᠭᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠴᠡᠬᠦᠯᠦᠯ
Creator ᠰᠢ᠊᠂ ᠮᠦᠷᠡᠨ
Keyword
Abstract ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠵᠠᠭᠤ ᠶᠡᠷᠡᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠤ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠰᠠᠷ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠪᠡᠷ ᠂ᠮᠣᠨᠭᠤᠯ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠤᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ ᠡᠴᠡ ᠲᠠᠢᠪᠸᠢ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ 《ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠲᠡᠮ ᠰᠢᠯᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ》ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ᠂ ᠬᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠬᠤ(哈堪楚伦)ᠫᠷᠹᠸᠰᠰᠤᠷ 《ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ》ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠢᠢᠡᠷ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠯ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠶᠣᠮ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 蒙古马研究 2016年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn