Paper Information


Title 《ᠤᠱᠠᠳᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠭ᠋ᠤᠵᠢ》᠋ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠭᠡᠨ᠋ᠠᠭ᠋ᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠬᠢ ᠠᠮᠠᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ
Creator ᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᡁᠢ
Keyword 《ᠤᠱᠠᠳᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠭ᠋ᠤᠵᠢ》᠋; ᠬᠦᠭᠡᠨ᠋ᠠᠭ᠋ᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ; ᠠᠮᠠᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ; ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ
Abstract 《ᠤᠱᠠᠳᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠭ᠋ᠤᠵᠢ》᠋ᠪᠤᠯ ᠭᠠᠷ ᠪᠢᠴᠢᠮᠡᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠲᠦᠭᠡᠮᠡᠯ ᠲᠠᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠠᠳᠢᠭ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ᠂ ᠬᠦᠬᠡᠨ᠋ᠠᠭ᠋ᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ《 ᠳ᠋ᠢᠮᠢᠳ ᠬᠦᠨᠳᠤᠨ》᠋ ᠤ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ  ᠢ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠰᠢ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ《 ᠳ᠋ᠢᠮᠢᠳ ᠬᠦᠨᠳᠤᠨ》 ᠪᠡ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠭᠠᠷ ᠪᠢᠴᠢᠮᠡᠯ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ 《ᠤᠱᠠᠳᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠭ᠋ᠤᠵᠢ》᠋ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠋ᠤᠯᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠨ ᠂《 ᠤᠱᠠᠳᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠭ᠋ᠤᠵᠢ》᠋ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠬᠡᠨ᠋ᠠᠭ᠋ᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠬᠢ ᠠᠮᠠᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2014年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn