Paper Information


Title 《ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ — ᠤᠢ᠌ᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌》ᠳᠡᠬᠢ ᠰᠢᠭᠦᠨ ᠳᠠᠰᠤᠯᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠰᠢᠭᠦᠨ ᠳᠠᠰᠤᠯᠬᠤ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠪᠤᠤ ᠯᠢ ᠵᠢᠦᠸᠠᠨ
Keyword 《ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ — ᠤᠢ᠌ᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌》; ᠵᠠᠷᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠢᠮ; ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ
Abstract 《ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ — ᠤᠢ᠌ᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌》ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯᠴᠤᠠ ᠤᠨ ᠳᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠨᠡᠯᠢᠶᠠᠳ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠢᠴᠤᠷᠢᠨ ᠡᠴᠡ 《ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ — ᠤᠢ᠌ᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌》ᠪᠤᠯ 《ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠤᠯᠢ ᠮᠦᠨ᠂ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠶᠢᠨᠷ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠩ ᠲᠠᠳᠬᠠᠯ᠂ ᠰᠡᠳᠬᠢᠬᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠶᠢ᠍ᠭ  ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠨ ᠦ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ ᠡ ᠶᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠵᠢᠷᠤᠵᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ》 ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃ 《ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ — ᠤᠢ᠌ᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌》ᠳᠤᠳᠤᠷᠠᠬᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠵᠠᠷᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ ᠡ᠂ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠠᠬᠤᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2008年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn