Paper Information


Title ᠬᠠ‍᠂ ᠳ᠋ᠠᠮᠪᠢᠵᠠᠯᠰᠠᠨ ᠦ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠦᠪᠦᠷᠢ《ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦ ᠱᠤᠤᠬᠢᠶᠠᠨ》 ᠦ  ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠪ ᠨᠠᠮᠪᠠ
Creator ᠭᠡᠷᠡᠯ
Keyword ᠬᠠ‍᠂ ᠳ᠋ᠠᠮᠪᠢᠵᠠᠯᠰᠠᠨ;《ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦ ᠱᠤᠤᠬᠢᠶᠠᠨ》  ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠪ ᠨᠠᠮᠪᠠ
Abstract ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ ᠰᠢᠯᠦᠭᠴᠢ ᠬᠠ‍᠂ ᠳ᠋ᠠᠮᠪᠢᠵᠠᠯᠰᠠᠨ ᠦ ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠦᠪᠦᠷᠢ《ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦ ᠱᠤᠤᠬᠢᠶᠠᠨ》 ᠳᠡᠬᠢ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠤᠨ ᠨᠢ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠲᠤ ᠶᠠᠷᠢᠶ ᠠ ᠶᠢ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠂ ᠠᠭᠰᠢᠮᠠᠯ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠲᠦᠷᠢ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ᠂ ᠤᠢ᠌ᠷ ᠡ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠳᠤ ᠬᠦᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠨᠠᠪᠴᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠂ ᠤᠨᠤᠪᠴᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠳᠦᠷ ᠲᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠬᠦᠨ ᠪᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠰᠢᠷᠠᠯ ᠠᠭᠤᠰᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠡᠪ ᠨᠠᠮᠪᠠ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠨᠢ ᠤᠩᠰᠢᠭᠴᠢ ᠶᠢ ᠤᠷᠠᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠨ ᠪᠤᠳᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠤᠷᠠᠨ ᠨᠡᠷᠡᠯᠲᠡ ᠰᠠᠢ᠌ᠳᠤᠷ᠂ ᠪᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠮᠵᠢ ᠶᠡᠬᠡᠲᠡᠢ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠵᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2007年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn