Paper Information


Title ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠍᠎ᠠ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭ ᠲᠤ ᠬᠢ ᠤᠵᠠᠭᠤᠷ ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ — ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠲᠦ ᠬᠢ 《ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠬᠤᠶᠠᠷ》 ᠪᠤᠯᠤᠨ 《ᠡᠵᠡᠨ ᠰᠠᠩ》 ᠭᠡᠬᠦ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠦᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠢᠯᠤᠨ
Creator ᠶ‍ · ᠴᠠᠭᠠᠨᠮᠦ᠋ᠷᠡᠨ
Keyword ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠍᠎ᠠ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭ; ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ; ᠤᠵᠠᠭᠤᠷ ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ; ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠲᠦ ᠬᠢ 《ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠬᠤᠶᠠᠷ》 ᠪᠤᠯᠤᠨ 《ᠡᠵᠡᠨ ᠰᠠᠩ》 ᠭᠡᠬᠦ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠤᠵᠠᠭᠤᠷ ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠲᠤ ᠳᠠᠢᠯᠤᠨ ᠬᠢᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠴᠢᠷᠮᠠᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ 《ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠬᠤᠶᠠᠷ》 ᠲᠤ ᠬᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠤᠵᠠᠭᠤᠷ ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ᠂ 《ᠡᠵᠡᠨ ᠰᠠᠩ》 ᠳᠤ ᠬᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ 《ᠦᠰᠴᠦ ᠠᠪᠬᠤ》 ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠢ ᠪᠤᠳᠠᠳᠠᠢᠴᠢᠯᠠᠨ ᠵᠠᠳᠠᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠭᠤᠤᠯ ᠬᠠᠷᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠠᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 西北民族大学学报 2015年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn