Paper Information


Title ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠢᠮᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ — ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ 《ᠨᠤᠮᠤᠨ ᠰᠤᠬᠤᠷ ᠤᠨ ᠣᠪᠤᠭ᠎ᠠ》 ᠲᠡᠭᠦᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠤᠩᠰᠢᠭᠠᠳ
Creator ᠬᠦᠬᠡᠪᠠᠷᠰ
Keyword 《ᠨᠤᠮᠤᠨ ᠰᠤᠬᠤᠷ ᠤᠨ ᠣᠪᠤᠭ᠎ᠠ》 ᠲᠡᠭᠦᠪᠦᠷᠢ; ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ; ᠲᠤᠢᠮᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ
Abstract ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ 《ᠨᠤᠮᠤᠨ ᠰᠤᠬᠤᠷ ᠤᠨ ᠣᠪᠤᠭ᠎ᠠ》 ᠲᠡᠭᠦᠪᠦᠷᠢ ᠳᠦ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠠᠵᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠣᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠦᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤᠬᠢ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠤᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠤᠳᠠᠳᠠᠢᠴᠢ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠳᠤᠰᠬᠠᠪᠠ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠨᠢ ᠤᠩᠰᠢᠭᠴᠢᠳ ᠲᠤ ᠨᠠᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠲᠠᠢ᠂ ᠤᠩᠰᠢᠪᠤᠷᠢᠲᠠᠢ᠂ ᠣᠢᠯᠠᠭᠠᠮᠵᠢᠲᠠᠢ ᠲᠦᠷᠦᠭᠳᠡᠯ ᠢ ᠦᠭᠳᠡᠭ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2015年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn