Paper Information


Title 《ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ》᠋ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ《 ᠬᠤᠨ ᠭᠠᠯᠠᠬ᠋ᠤ》 ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠢᠮᠦ ᠪᠡ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠩᠨ᠋ᠡᠭᠡ
Creator ᠮᠢᠩ ᠬᠤᠸᠨ
Keyword ᠤᠳᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ; 《 ᠬᠤᠨ ᠭᠠᠯᠠᠭ᠋ᠤ》 ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠢᠮᠦ᠂ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠩᠨ᠋ᠡᠭᠡ
Abstract 《ᠬᠤᠨ ᠭᠠᠯᠠᠭ᠋ᠤ》 ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ 1966-1979ᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠭ᠋ᠤᠷᠤᠨᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠵᠤᠭᠰᠤᠵᠦ᠂ ᠲᠦᠷᠪᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠷ᠎ᠠ ᠪᠡᠨ《 ᠬᠤᠨ ᠭᠠᠯᠠᠭ᠋ᠤ》᠂ 《ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ》᠂ 《 ᠤᠯᠠᠭ᠋ᠠᠨᠮᠦ᠋ᠴᠢᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠯᠠᠯᠳᠠ》᠂《 ᠲᠤᠭᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠽᠠᠢᠯᠢᠶᠤᠤ》 ᠬᠡᠭᠦᠴᠢᠯᠡᠨ ᠬᠠᠯᠠᠵᠦ᠂ ᠨᠠᠢᠳᠠ 36 ᠬᠤᠭ᠋ᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠡᠢ᠃ 《ᠬᠤᠨ ᠭᠠᠯᠭᠭ᠋ᠤ》 ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠩᠨ᠋ᠡᠭᠡ ᠨᠢ ᠬᠤᠨ ᠭᠠᠯᠠᠭ᠋ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠳᠤ 357 ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ 753 ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠯ ᠨᠠᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2014年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn