Paper Information


Title ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠠᠢᠴᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠬᠦᠢᠭᠡᠨ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠳᠠ
Creator ᠪᠤᠶᠠᠨᠳᠠᠯᠠᠢ
Keyword ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠤ; ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ; ᠨᠠᠢᠴᠡᠬᠦᠯᠬᠦ
Abstract 《ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠠᠩ᠂ ᠬᠦᠵᠡᠭᠡ ᠬᠦᠵᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠪᠤᠯᠤᠩ》 ᠭᠡᠭᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡ ᠨᠢ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠪᠠᠰᠠ ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ᠂ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1986年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn