Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠵᠦᠭ ᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢᠰᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠬᠦ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ
Creator ᠲᠦᠮᠡᠨᠵᠢᠷᠭᠠᠯ
Keyword ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ; ᠤᠷᠤᠨ ᠵᠦᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ ᠠ;᠋ ᠠᠳᠠᠯᠢᠰᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠦ
Abstract ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠴᠠᠭ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠵᠢ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠬᠡᠯᠡ᠂ ᠲᠦᠷᠦᠭ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠬᠡᠯᠡ᠃ ᠮᠠᠨᠵᠤ-ᠲᠦᠩᠬᠦᠰ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠵᠠᠳᠠᠯᠪᠠᠯ᠂ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠤᠷᠤᠨ ᠵᠦᠭ ᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠩᠬᠢ ᠨᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢᠰᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠬᠦ ᠢᠢᠨ ᠶᠤᠰᠤ ᠪᠡᠷ ᠠᠪᠢᠶ ᠠ ᠰᠡᠯᠭᠦᠴᠡᠬᠦᠯᠦᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠢ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠵᠦ ᠡᠭᠦᠰᠦᠨ ᠦᠷᠡᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠦᠰᠦᠮᠡᠯ ᠦᠭᠡ ᠪᠠᠢᠵᠤ᠂ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠪᠠᠷ ᠢᠢᠡᠨ《ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ=ᠤᠷᠤᠨ ᠵᠦᠭ ᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠠᠪᠤᠷᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠵᠦᠭ ᠴᠢᠭ ᠢ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠠᠢᠨ ᠢᠯᠭᠠᠯ》 ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠲᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2017年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn