Paper Information


Title ᠠᠵᠦ ᠲᠦᠷᠦᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠶᠢᠭ ᠪᠡ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠲᠤᠭ᠋ᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ-ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠬᠤᠰᠢᠭ᠋ᠤᠨ ᠤ ᠦᠯᠵᠡᠢᠮᠦ᠋ᠷᠡᠨ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠠᠨᠭᠤᠸᠠ ᠭᠠᠴᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠵᠢᠱᠶᠶᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ
Creator ᠸᠠᠩ ᠭᠦᠢ ᠯᠠᠨ
Keyword ᠠᠵᠦ ᠲᠦᠷᠦᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠶᠢᠭ; ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠠᠰᠢᠭ; ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠲᠤᠭ᠋ᠤᠷᠢᠨ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠠᠨᠭᠤᠸᠠ ᠭᠠᠴᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤ ᠠᠵᠦ ᠲᠦᠷᠦᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠶᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠯᠳᠡ ᠵᠢ ᠦᠬᠦᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠨ᠂ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤ ᠠᠵᠦ ᠲᠦᠷᠦᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠶᠢᠭ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡᠨ ᠲᠤᠤᠷᠡᠬᠢ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠲᠤᠭ᠋ᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠩᠭᠤᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ ᠪᠡᠨ ᠲᠤᠷᠠᠳᠴᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2015年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn