Paper Information


Title ᠤᠨᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠡᠭᠦᠳᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠬᠠᠢ ᠹᠸᠩ;ᠡᠦ ᠹᠸᠩ
Keyword ᠤᠨᠤᠯ᠂ᠮᠠᠷᠺᠰ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠨ ᠤᠨᠤᠯ; ᠡᠭᠦᠳᠦᠯᠲᠡ
Abstract ᠡᠭᠦᠳᠦᠯᠲᠡ ᠪᠤᠯ ᠪᠤᠢ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠤᠨᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠨ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦ ᠨᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ᠶᠠᠮᠠᠷᠪᠠ ᠤᠨᠤᠯ ᠨᠢ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ ᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠪᠡᠷ ᠭᠦᠭᠵᠢᠵᠦ᠂ᠴᠠᠭ ᠦᠶ ᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠪᠡᠷ ᠭᠦᠭᠵᠦᠵᠦ᠂ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ ᠠ ᠡᠴᠡ ᠲᠤᠷᠠᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠲᠦ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠵᠢ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠬᠦᠯᠦᠶ ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠰᠢᠢᠳᠬᠦ ᠳ᠋ᠤ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠡᠭᠦᠳᠦᠯᠲᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠲᠠᠢ᠃ ᠰᠢᠨᠵᠢᠦᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨᠴᠢ ᠤᠨᠤᠯ ᠨᠢ ᠨᠡᠩ ᠡᠢᠮᠦ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠱᠦᠵᠢᠱᠢ ᠵᠢᠨ ᠫᠢᠩ ᠤᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ 《ᠬᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ》ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠨᠠᠮ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ 95 ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠢ ᠵᠢ ᠪᠡᠯᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠲᠡᠭᠡᠷ ᠡ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠤᠨᠤᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠮᠠᠷᠺᠰ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠨᠤᠨᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠳᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2017年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn