Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠠᠭ᠋ᠠᠷ ᠰᠢᠨᠵᠢᠬᠦ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠶᠤᠰᠤᠨ
Creator ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ
Keyword ᠴᠠᠭ ᠠᠭ᠋ᠠᠷ ᠰᠢᠨᠵᠢᠬᠦ ᠶᠤᠰᠤᠨ; ᠪᠠᠢᠭ᠋ᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ; ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡᠰ; ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ
Abstract ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠠᠯᠢ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭ᠋ᠠᠳ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ᠂ ᠤᠷᠭ᠋ᠤᠮᠠᠯ᠂ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡᠰ᠂ ᠪᠠᠢᠭ᠋ᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ᠂ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠪᠠ ᠲᠤᠭᠲᠠᠮᠠᠯ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠦ ᠲᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠰᠢ ᠡᠷᠬᠡᠲᠡᠨ᠂ ᠴᠠᠭ ᠠᠭ᠋ᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠳᠤᠲᠤᠮ ᠤᠨ ᠴᠠᠭ ᠠᠭ᠋ᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠨᠠᠷᠢᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢᠳᠡᠭ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠡᠢᠮᠦᠷᠭᠦᠦ ᠴᠠᠭ ᠠᠭ᠋ᠠᠷ ᠰᠢᠨᠵᠢᠬᠦ ᠶᠤᠰᠤ ᠨᠢ ᠵᠦᠪᠬᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠲᠡᠳᠦᠢᠯᠡ ᠪᠢᠰᠢ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠮᠠᠯᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2002年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn