Paper Information


Title ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠢ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠬᠦ᠊᠂ᠴᠡᠷᠡᠩᠪᠠᠯ
Keyword ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ; ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ; ᠤᠷᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ᠂ ᠬᠦᠬᠡᠨᠠᠭᠤᠷ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠷᠯᠢᠭ ᠲᠦ ᠠᠵᠤ ᠲᠦᠷᠦᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠲᠦᠷᠦ ᠵᠢ ᠬᠤᠤᠰᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠯ ᠤ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠡᠪᠴᠢᠵᠦ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠤᠨ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠤᠰᠬᠠᠯ ᠢᠢᠡᠨ ᠣᠯᠵᠤ᠂ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠢᠯᠭᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠦᠩᠭᠡ ᠪᠤᠳᠤᠭ ᠤᠷᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠪᠦᠷᠯᠳᠦᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠨ ᠨᠤᠲᠠᠯᠠᠬᠤ ᠵᠢ ᠵᠤᠷᠢᠵᠠᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2017年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn