Paper Information


Title 《ᠪᠤᠭᠳᠠ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠠᠢ᠌ᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠴᠢᠭ ᠤᠷᠤᠰᠢᠪᠠᠢ》ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠭᠠᠷ ᠪᠢᠴᠢᠮᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator 〔ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ〕ᠰ᠂ ᠲᠤᠯᠮ ᠠ
Keyword ᠪᠤᠭᠳᠠ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ; ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠠᠢ᠌ᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠴᠢᠭ; ᠭᠠᠷ ᠪᠢᠴᠢᠮᠡᠯ
Abstract ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠪᠤᠯ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠲᠠᠢ᠌ᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌᠂ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠤᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠢ᠌ᠢᠵᠢ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠦᠶ ᠠ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯᠡᠯ ᠴᠤᠮᠤᠷᠯᠢᠭ᠂ 《ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠤᠨ ᠤᠨ ᠮᠠᠩᠯᠠᠢ》ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2007年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn