Paper Information


Title ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠦᠠᠩᠽᠦᠩ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ 《ᠤᠪᠤᠭᠠᠨ ᠰᠠᠩ》 ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠱᠢᠷᠠᠪ ᠤᠨ ᠪᠠᠳᠮᠠᠸᠠᠩᠴᠤᠭ
Keyword ᠶᠦᠩᠽᠦᠩ ᠬᠡᠭᠡᠨ;ᠤᠪᠤᠭᠠᠨ ᠰᠠᠩ
Abstract ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠦᠩᠽᠦᠩ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠮᠠᠰᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠦᠪᠤᠭᠠᠨ ᠰᠠᠩ ᠢ ᠪᠢᠴᠢᠪᠡ᠃ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠩᠬᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠪᠤᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠶᠠᠭᠤ ᠲᠠᠬᠢᠬᠤ᠂ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠲᠠᠬᠢᠬᠤ᠂ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠠᠬᠢᠬᠤ ᠵᠢ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠠᠪᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠮᠦᠨᠴᠦ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠤ? ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠤ? ᠭᠡᠵᠦ ᠡᠷᠡᠭᠡᠯᠵᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠶᠦᠩᠽᠦᠩ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ《ᠣᠪᠦᠭᠠᠨ ᠰᠠᠩ》ᠡᠴᠡ ᠤᠴᠢᠷ ᠢ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2013年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn