Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠦᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠤᠳᠭ ᠠ ᠵᠢᠨ ᠬᠣᠪᠢᠷᠠᠯ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤ
Creator ᠲᠢᠶᠠᠨᠹᠸᠩ᠂ ᠲᠢᠶᠠᠨ ᠬᠤᠸᠠ
Keyword ᠦᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠤᠳᠭ᠋ ᠠ ᠵᠢᠨ ᠬᠣᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ; ᠦᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠤᠳᠭ᠋ ᠠ ᠵᠢᠨ ᠬᠣᠪᠢᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠰᠢᠨᠵᠢ; ᠦᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠤᠳᠭ ᠠ ᠵᠢᠨ ᠬᠣᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠦᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠤᠳᠭ ᠠ ᠵᠢᠨ ᠬᠣᠪᠢᠷᠠᠯ ᠢ ᠤᠶᠤᠨ ᠤ ᠤᠳᠭ᠋ ᠠ ᠵᠢᠨ ᠬᠣᠪᠢᠷᠠᠯ᠂ ᠤᠳᠭ ᠠ ᠵᠢᠨ ᠦᠩᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠬᠣᠪᠢᠷᠠᠯ᠂ ᠦᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠤᠳᠭ᠋ ᠠ ᠵᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠣᠪᠢᠷᠠᠯ ᠪᠠ ᠦᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠤᠳᠭ᠋ ᠠ ᠵᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠣᠪᠢᠷᠠᠯ ᠪᠣᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠨ ᠲᠣᠲᠤᠷᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠡᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠦᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠤᠳᠭ ᠠ ᠵᠢᠨ ᠬᠣᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠬᠣᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ᠂ ᠰᠡᠳᠭᠢᠴᠡ ᠵᠢᠨ ᠬᠣᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ᠂ ᠰᠣᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠯ ᠪᠠ ᠦᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠤᠳᠭ ᠠ ᠵᠢᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠢᠯᠡᠷᠡᠳᠡᠭ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠪᠡᠨ ᠳᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠌ ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2005年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn