Paper Information


Title ᠴᠠᠩᠳᠤ ᠭᠦᠩ ᠤᠨ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ《ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》᠋ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠸ‍ • ᠯ‍ • ᠦᠰᠫᠸᠨᠰᠺᠢ
Keyword ᠴᠠᠩᠳᠤ ᠭᠦᠩ ; ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ;《ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》᠋
Abstract ᠵᠦᠪᠯᠠᠯᠳᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠤᠨ ᠲᠤᠷᠤᠨᠠᠳᠡᠬᠢᠨ ᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠯᠸᠨᠢᠩᠷᠡᠳ᠋ ᠲᠡᠬᠢ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠪᠢᠴᠢᠮᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠮᠠᠯ ᠳᠤ ᠪᠤᠢ ᠴᠠᠩᠳᠤ ᠬᠦᠩ ᠤᠨ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ《 ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》 ᠤ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ ᠲᠤᠰ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠵᠢ ᠬᠢᠳᠡᠳ ᠦᠰᠦᠭ ᠡᠴᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠲᠤ ᠭᠠᠯᠢᠠᠭᠯᠠᠵᠦ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠨ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1989年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn