Paper Information


Title ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠠᠳᠠᠷᠠᠯ ᠪᠠ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠬᠣᠪᠢᠳᠠᠯ— ᠲᠠᠭᠤᠷ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠡ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠢᠵᠢᠯᠢ ᠭᠠᠷᠤᠯᠲᠠᠢ ᠦᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ ᠡ
Creator ᠴᠡᠪᠡᠷᠬᠠᠰ
Keyword ᠲᠠᠭᠤᠷ ᠦᠭᠡ ᠪᠠ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ; ᠢᠵᠢᠯᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯᠲᠠᠢ ᠦᠭᠡ; ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠳᠠᠷᠠᠯ; ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠪᠢᠳᠠᠯ
Abstract ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠳᠠᠷᠠᠯ ᠪᠠ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠪᠢᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠬᠣᠪᠢᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠠᠷᠭ᠋ ᠠ ᠵᠠᠮ ᠮᠦᠨ᠃ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠪᠣᠯ ᠵᠢᠭᠳᠠ ᠪᠣᠰᠤ᠂ ᠠᠯᠭᠤᠷ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠌ ᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠡᠯ ᠠ ᠬᠡᠯᠡ ᠨᠣᠭᠦᠳ ᠤᠨ ᠬᠦ᠍ᠭ᠍ᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠵᠢᠭᠳᠡ ᠪᠣᠰᠤ᠂ᠡᠯ ᠠ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠲᠣᠲᠤᠭᠠᠳᠦᠬᠢ ᠡᠯ ᠠ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠴᠤ ᠵᠢᠭᠳᠡ ᠪᠣᠰᠤ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠢᠵᠢᠯᠢ ᠭᠠᠷᠤᠯᠲᠠᠢ ᠦᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠳᠤ ᠶᠠᠩᠵᠦ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠬᠤ ᠵᠦᠷᠶᠡᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2012年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn