Paper Information


Title ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠯᠡᠮᠡ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠳ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠰᠳᠤ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠤ ᠤᠨᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ ᠵᠢ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ
Creator ᠱᠦ ᠯᠢᠨ
Keyword ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠯᠡᠮ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠳ; ᠵᠤᠬᠢᠰᠳᠤ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠤ ᠤᠨᠤᠯ; ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯᠳᠡ
Abstract ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠯᠡᠮᠡ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠳ ᠤᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠨᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠳᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ ᠪᠠᠢ᠋ᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠦᠯᠦ ᠪᠠᠷᠠᠮ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠨᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ ᠳᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠪᠠᠢ᠋ᠷᠢ ᠵᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2017年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn