Paper Information


Title ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ 《ᠲᠠᠶᠠ ᠪᠦᠭᠡᠷ᠎ᠡ》᠋ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠲᠤ
Creator ᠢᠳᠡᠨᠵᠠᠪ
Keyword ᠲᠠᠶᠠ ᠪᠦᠭᠡᠷ᠎ᠡ; ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ; ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ; ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠭᠠᠷᠤᠯ
Abstract 《ᠲᠠᠶᠠ ᠪᠦᠭᠡᠷ᠎ᠡ》ᠭᠡᠬᠦ ᠠᠷᠠᠳᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠪᠤᠯ ᠠᠷᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠳ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯᠵᠢᠨ ᠳᠦᠭᠦᠮ ᠲᠡᠢ ᠬᠠᠲᠤᠨ ᠤ ᠬᠢᠨᠢ ᠬᠦᠪᠡᠭᠦᠨ ᠬᠤᠤᠷᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠡᠳᠦᠪᠯᠡᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠭᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠡᠨᠡ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠨᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠵᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠠᠳ᠂ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠪᠦᠷ ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠦᠵᠡᠵᠡᠭᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ᠃ ᠡᠨᠳᠡ ᠲᠤᠰ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠢᠨ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠤᠤᠷ ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠨᠢᠭᠲᠠᠯᠠᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠣᠷᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ᠂ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠴᠢᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠨᠡ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠪᠤᠯ ᠠᠷᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠠᠴᠠ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠲᠡᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ᠌ᠯᠠᠪᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2013年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn