Paper Information


Title 20 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠭᠤᠴᠢ ᠲᠦᠴᠢᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨᠤᠯ ᠦᠬᠦᠯᠡᠬᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠳᠤᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ
Creator ᠤ‍ • ᠴᠠᠬᠢᠯᠤᠯ
Keyword 20 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ; ᠭᠤᠴᠢ ᠲᠦᠴᠢᠭᠡᠳ ᠤᠨ; ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨᠤᠯ ᠦᠬᠦᠯᠡᠬᠦᠢ
Abstract 20 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠭᠤᠴᠢ ᠲᠦᠴᠢᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨᠤᠯ ᠦᠬᠦᠯᠡᠬᠦᠢ ᠨᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠪᠡᠷ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠋ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠬᠦᠨ ᠳᠤ ᠤᠨᠤᠯ ᠦᠢᠯᠡᠳᠤᠯᠭᠡ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠬᠤᠢ᠂《ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠬᠤ》 ᠴᠢᠩᠭ᠋ᠠᠷᠠᠬᠤᠢ᠂ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ ᠤᠳᠤᠬᠢᠵᠢᠬᠤᠢ᠂ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠯ ᠤᠭᠳᠤᠯᠤᠯᠴᠠᠬᠤᠢ ᠵᠠᠷᠭᠡ ᠨᠢ ᠲᠤᠪᠤᠢ᠋ᠮ᠎ᠠ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠶᠢᠡᠷ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠵᠦ᠂ ᠪᠦᠬᠡᠬᠡᠰᠢᠭ᠌᠂ ᠰᠠ᠋ᠢᠨᠴᠤᠩᠭ᠋᠎ᠠ᠂ ᠷᠢᠨᠴᠢᠨᠬᠤᠷᠯᠦ᠂ ᠨᠠᠩᠷᠤᠪ᠂ ᠠᠯᠪᠠᠵᠢᠨ ᠨᠠᠷ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠵᠢᠳᠬᠦᠯ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠋ᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2004年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn