Paper Information


Title ᠤᠳᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠢᠯᠦᠭ (1947ᠤᠨ—1978ᠤᠨ) ᠪᠠ 《ᠤᠷᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ》
Creator ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠬᠠᠨ
Keyword ᠤᠳᠤ ᠦᠶ ᠡ; ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠣᠯ ᠰᠢᠯᠦᠭ; ᠤᠷᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ᠂ ᠤᠳᠤ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠢᠯᠦᠭ (1947ᠤᠨ—1978ᠤᠨ) ᠳᠡᠬᠢ《ᠤᠷᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ》᠂《ᠤᠷᠠᠨ ᠠᠬᠤᠢ》ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠤᠬᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠢ ᠠᠷᠢᠭᠤᠳᠬᠠᠨ ᠰᠢᠭᠦᠵᠦ᠂ ᠤᠨᠤᠯ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯᠭᠡ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠡᠴᠡ ᠴᠡᠭᠴᠡᠯᠡᠯᠳᠡ ᠬᠢᠨ᠂ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古大学学报 2006年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn