Paper Information


Title ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠨᠤᠰᠢᠯᠠᠬᠤ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ 《ᠭᠡᠮ》
Creator ᠶ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨᠮᠦ᠋ᠷᠡᠨ
Keyword ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠨᠤᠰᠢᠯᠠᠬᠤ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ; ᠤᠨᠤᠰᠢᠯᠠᠬᠤ ᠤᠩᠰᠢᠯᠭ᠋ ᠠ; ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠮ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠠᠯᠲ᠋ᠦ᠋ᠰᠰᠸᠷ ᠤᠨ ᠠᠨᠬᠠᠯᠠᠨ ᠲᠤᠷᠠᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠨᠤᠰᠢᠯᠠᠬᠤ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ ᠤᠨ ᠣᠨᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠵᠢ ᠹᠷᠦᠢᠳᠡ᠋ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠭ ᠵᠦᠢ ᠪᠠ ᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠯᠲᠠ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ ᠠ ᠮᠦᠷᠳᠡᠬᠦ  ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠨᠤᠰᠢᠯᠠᠬᠤ ᠣᠨᠰᠢᠯᠭ᠋ ᠠ᠂ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠮ ᠮᠡᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠤᠬᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠲᠣᠮᠢᠶᠠᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠲᠠᠢᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠵᠡᠭᠦᠯᠲᠡ ᠬᠢᠵᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2012年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn