Paper Information


Title ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭᠴᠢ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠤ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠲᠣᠭᠲᠠᠮ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠯᠲᠠ
Creator ᠬᠦ‍᠂ ᠴᠡᠷᠡᠩᠪᠡᠯ
Keyword ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ;ᠪᠠᠶᠠᠨ; ᠢᠷᠡᠭᠤ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠭ; ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ; ᠣᠪᠤᠷ
Abstract ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠨᠢ ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠲᠣᠰᠬᠠᠯ ᠢᠢᠡᠷ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠵᠦ᠂《ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ》ᠭᠡᠬᠦ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠨᠢ ᠬᠦᠬᠡᠨᠠᠭᠤᠷ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠳᠤ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠢᠢᠡᠷ ᠱᠠᠩᠨᠠᠭᠳᠠᠵᠤ᠂《ᠮᠢᠨᠦ ᠬᠦᠭᠡᠷᠦᠬᠦᠢ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ》ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠨᠢ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ《 ᠦᠨᠢᠷ ᠴᠡᠴᠡᠭ》ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠣᠳᠤᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯᠲᠤ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠡᠰ ᠤᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠬᠦᠷᠲᠡᠵᠦ᠂ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯᠭᠡ《ᠪᠠᠶᠠᠨᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ》ᠨᠢ ᠲᠤᠰ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠡᠷ ᠡ ᠲᠤᠷᠠᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠌ ᠠ᠃《ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠨᠢ》ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠨᠢ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ 50 ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠣᠢ ᠵᠢ ᠪᠡᠯᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠳᠤ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠲᠡᠰ ᠤᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠬᠦᠷᠲᠡᠵᠦ᠂《ᠰᠠᠷᠠᠨᠭᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ》ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠨᠢ 《ᠴᠡᠴᠡᠭᠲᠦ ᠴᠢᠢᠳᠠᠮ》 ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ 20ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠳᠤ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠲᠡᠰ ᠤᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠬᠦᠷᠲᠡᠵᠡᠢ᠃ 《ᠡᠬᠡ ᠣᠷᠤᠨ》᠂《ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ》 ᠭᠡᠬᠦ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠨᠢ ᠤᠷᠢᠳ ᠬᠣᠵᠢᠳ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ 《ᠮᠣᠩᠬᠡ ᠠᠷᠴᠠ》ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠣᠶᠡᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭ᠋ ᠠ᠂ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭ᠋ ᠠ ᠳᠤ ᠲᠤᠰᠪᠤᠷᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠡᠰ᠂ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠡᠰ ᠤᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠵᠦ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2011年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn