Paper Information


Title 《ᠴᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ》 ᠪᠡ 《ᠬᠦᠬᠡ ᠰᠤᠳᠤᠷ》 ᠤᠨ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠣᠷᠤᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠋ᠤᠯᠤᠯ
Creator ᠪᠦᠷᠢᠮᠡᠨᠳᠦ
Keyword
Abstract 《ᠬᠦᠬᠡ ᠰᠤᠳᠤᠷ》 ᠤᠨ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠣᠷᠤᠰᠢᠯ ᠪᠤᠯ 《ᠴᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ》 ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭ᠋ᠤᠴᠠ ᠶᠢ ᠵᠠᠳᠠᠷᠠᠭ᠋ᠤᠯᠬᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨ᠋ᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠬᠢᠭᠦᠷ ᠮᠦᠨ᠃ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠲᠤᠯᠭ᠋ᠠᠵᠤ ᠰᠢᠨᠴᠢᠪᠡᠯ᠂ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠦ ᠭᠡᠷᠡᠴᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠮᠦᠴᠢᠳᠭᠡᠨ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦ ᠮᠠᠶᠢᠭ ᠲᠦᠪᠡᠭ ᠲᠡᠢ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠣᠢᠯᠠᠭ᠋ᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠨᠡᠩ ᠯᠠᠪᠳᠠᠭ᠋ᠤᠨ ᠨᠤᠲᠠᠲᠠᠢ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠦᠯᠦ ᠪᠠᠷᠠᠨ᠂ ᠴᠢᠨ᠋ᠠᠭᠰᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠦ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ ᠤᠨ ᠴᠢᠨ᠋ᠠᠷᠲᠠᠢ ᠨᠠᠵᠠᠭ᠋ᠠᠢ ᠲᠠᠨ᠋ᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠴᠤ ᠲᠤᠳᠤᠯᠤᠨ ᠲᠤᠯᠢᠳᠠᠵᠤ ᠵᠠᠯᠠᠷᠠᠭ᠋ᠤᠯᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠨ᠋ᠡᠨ ᠢ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠬᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ 《ᠴᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ》 ᠪᠤᠯ ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠬᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠴᠠᠭ᠋ᠠᠵᠠ᠂ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭ᠋ᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠬᠢᠳᠭᠡᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠠᠵᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 1986年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn